1

Your cart is empty.

Product Image Toysmith Potato Gun

Toysmith Potato Gun

$ 4.19


For ages 5+ years.

Shoots potato pellets up to 50 ft!

6" plastic gun.

One (1) Potato gun will ship.